Datuk Haji Ir. Khalilur Rahman Ebrahim

Datuk Haji Ir. Khalilur Rahman Ebrahim

Chairman, Venture Tech